Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Промяна в целите на ползване на съществуващ собствен водоизточник, находящ се в поземлен имот с идентификатор 22472.7415.29 (ПИ 012569 по КВС), землище на язовир „Искър“

Промяна в целите на ползване на съществуващ собствен водоизточник, находящ се в поземлен имот с идентификатор 22472.7415.29 (ПИ 012569 по КВС), землище на язовир „Искър“, с. Долни Пасарел, район „Панчарево“, Столична община с възложител „ГРИЙН ПРОДЖЕКТ ИНВЕСТМЪНТ ЕНД ФАЙНЕНС“ ЕООД…/п-01-35-6