Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Промяна на „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.33.1, землище на с. Кладница

Промяна на „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 37174.33.1, землище на с. Кладница, община Перник, област Перник на територията на ТП ДЛС „Витошко – Студена” с възложител свещенник О. А., представител на Манастир „Свети Николай“ …/П-01-72(5)