Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Промяна на предназначението на горска територия за „СОЗ – пояс 1“ и полагане на водопровод до поземлен имот с №174107, землище на гр. Сърница”

Инвестиционно предложение „Промяна на предназначението на горска територия за „СОЗ – пояс 1“ и полагане на водопровод до поземлен имот с №174107, землище на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик“, с възложител „ВАИ ГРУП“ ООД …/П-01-55-1