Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА-АРХИВ

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “ИЗГОТВЯНЕ НА КАРТИ НА РАЙОНИТЕ ПОД ЗАПЛАХА ОТ НАВОДНЕНИЯ И КАРТИ НА РАЙОНИТЕ С РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ”

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление”- дейност по проект №DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна средa 2007-2013 г.” – тук.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление”

Информация за извършено плащане за периода 01.04.2015 г. – 30.04.2015 г. По сключен договор № 7 от 27. 01. 2015 г. с предмет „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводния за Западнобеломорски район за басейново управление” – тук

Информация за извършено плащане за периода 01.05.2015 г. – 31.05.2015 г. по сключен договор № 7 от 27. 01. 2015 г. с предмет „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводния за Западнобеломорски район за басейново управление” – тук

Информация за извършено плащане за периода 01.07.2015 г. – 31.07.2015 г. по сключен договор № 7 от 27. 01. 2015 г. с предмет „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводния за Западнобеломорски район за басейново управление” – тук

Информация за извършено плащане за периода 01.09.2015 г. – 30.09.2015 г. по сключен договор № 7 от 27. 01. 2015 г. с предмет „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводния за Западнобеломорски район за басейново управление”. – тук

Информация за извършено плащане за периода 01.10.2015 г. – 31.10.2015 г. по сключен договор № 7 от 27. 01. 2015 г. с предмет „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводния за Западнобеломорски район за басейново управление”. – тук

На 11.11.2014 г. се проведе открито заседание на комисията, назначена със Заповед № ПО – 11-3 / 26.06.2014 г., за отваряне на ценови оферти на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводения в Западнобеломорски район за басейново управление” – дейност по проект № DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Комисията констатира, че офертата на участник Център за научни изследвания и проектиране при Университет по архитектура строителство и геодезия – гр. София съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

На основание чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, комисията изисква от участник Център за научни изследвания и проектиране при Университет по архитектура строителство и геодезия – гр. София да представи подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване в срок от пет работни дни от получаване на искането за това.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление”

Отваряне на ценови оферти на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводения в Западнобеломорски район за басейново управление” – дейност по проект № DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

На основание чл.69 a, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви уведомяваме, че на 11.11.2014г. от 10.30ч. в заседателна зала № 2 на Басейнова дирекция Западнобеломорски район, бул. „Димитър Солунски” № 66, ет. 2 ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

05.11.2014 г.

Отговор на постъпил въпрос на 13.06.2014г. във връзка с открита процедура за обществена поръчка “Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводненияза Западнобеломорски район за басейново управление”.(публикувано на 16.06.2014г.) – тук.

Отговор на постъпили въпроси на 03.06.2014г. във връзка с открита процедура за обществена поръчка “Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводненияза Западнобеломорски район за басейново управление”.(публикувано на 06.06.2014г.) – тук.