Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обяваване на заявление с вх. №РР-13-3/11.05.2022 г., коригирано с вх. №РР-13-3(3)/22.07.2022 г. от г-н Владимир Москов, кмет на Община Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река, приток на река Места

Публично обяваване на заявление с вх. №РР-13-3/11.05.2022 г., коригирано с вх. №РР-13-3(3)/22.07.2022 г. от г-н Владимир Москов, кмет на Община Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река, приток на река Места, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на „Канализационна система на с. Буково“, община Гоце Делчев, област Благоевград, ЕКАТТЕ 07003…/РР-13-3-14