Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обяваление на зачвление с вх. № РР-08-2/12.08.2022г. на БД ЗБР, коригирано със Заявление с вх. № РР-08-2(6)/04.11.2022г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води

Заявление с вх. № РР-08-2/12.08.2022г. на БД ЗБР, коригирано със Заявление с вх. № РР-08-2(6)/04.11.2022г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, чрез съществуващи водовземни съоръжения../РР-08-2-14_Съобщение  /.. РР-08-2-14_Писмо