Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично  обявлвление на заявление от  „АКВАТУР 01” ООД – гр. Благоевград с искане за изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41160033/18.12.2012 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция ,,Западнобеломорски район“

Публично  обявлвление на заявление от  „АКВАТУР 01” ООД – гр. Благоевград с искане за изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41160033/18.12.2012 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция ,,Западнобеломорски район“. С разрешителното са предоставени права за водовземене от повърхностен воден обект – река Рилска,  с цел – за аквакултури рибовъдно стопанство…/РР-16-34-12