Публично обявление заявление от Управителя на „МЕЛО-98“ ООД- гр. Сандански с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане № 41140186/05.08.2013 г.

Публично обявление заявление от Управителя на „МЕЛО-98“ ООД- гр. Сандански с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане № 41140186/05.08.2013 г., издадено от Директора на БДЗБР, с цел производство на ел. енергия, посредством МВЕЦ на ПС „Дамяница“, в землището на с. Дамяница, община Сандански…/РР-16-25-4