Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявление на заявление за Откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане  № 41110011/19.06.2007 г

Публично обявление на заявление за Откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане  № 41110011/19.06.2007 г., издадено от Директора на БДЗБР…/РР-16-45-1