Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41520071/17.11.2016 г

Публично обявяване на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41520071/17.11.2016 г. от Управителя на „Стопаните БГ“ ЕООД, гр. София…/РР-17-55-3