Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление за изменение на разрешително от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за водовземане от подземни води № 41510082/30.03.2007 г.

Публично обявяване на заявление за изменение на разрешително от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за водовземане от подземни води № 41510082/30.03.2007 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-49/13.03.2017 г. и изменено с Решение № ПО-01-123/02.10.2018 г., издадени от Директора на БД ЗБР…/РР-17-41-1