Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление на О. Димитров – земеделски стопанин за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление на О. Димитров – земеделски стопанин за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./PP-07-29-11-СЪОБЩЕНИЕ…../PP-07-29-11-ПИСМО