Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Александър Вълков – земеделски производител, село Струмяни, община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Александър Вълков – земеделски производител, село Струмяни, община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел самостоятелно водоснабдяване – напояване на земеделски култури, разположени в имот № 32665.40.192, местност “Бабище” по КККР на село Илинденци, община Струмяни…/РР-07-19-6