Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от „В и К“ ЕООД, град Благоевград на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 41510335/08.11.2011 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-105/17.10.2016 г

Публично обявяване на заявление от „В и К“ ЕООД, град Благоевград на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 41510335/08.11.2011 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-105/17.10.2016 г., издадени от Директора на БД ЗБР…/РР-17-6-5