Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от „ВиК” ЕООД, гр. Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от „ВиК” ЕООД, гр. Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Ключ, община Петрич….РР-07–1-1