Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от г-н Феим Иса – кмет на Община Гърмен

Публично обявяване на заявление от г-н Феим Иса – кмет на Община Гърмен, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-02-1-4