Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от г-н Емил Илиев – кмет на Община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от г-н Емил Илиев – кмет на Община Струмяни, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-27-6