Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Кмета на община Гърмен,  за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1 от Закона за водите

Публично обявяване на заявление от Кмета на община Гърмен,  за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал.1 от Закона за водите…/РР-05-28-4