Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от кмета на Община Сатовча за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510256/06.02.2009г.

Публично обявяване на заявление от кмета на Община Сатовча за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510256/06.02.2009г. , Решение № ПО-01-14/24.01.2012 г. за поправка на явна фактическа грешка и продължено с Решение № ПО-01-33/05.02.2014 г., издадени от Директора на БДЗБР…/РР-17-25-5