Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Кмета на Община Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…\РД-06-9 (3)/12.08.2019 г.