Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от „Ню Банско” ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от „Ню Банско” ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, цел поливане на зелени площи, хигиенизиране на външни настилки и спортни съоръжения и допълване на климатична инсталация в обект „Хотелски комплекс „Даунтаун”,  изграден в имот № 02676.156.90, местност „Страгите“, по КККР на град Банско, община Банско, област Благоевград…/РР-07-23-2