Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Петя Златин, управител на „ИВБАЛ“ ООД гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Петя Златин, управител на „ИВБАЛ“ ООД гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел – други цели в обект „Балабанова фабрика”, изградена в имот № 02748.502.8, по плана на село Бараково, община Кочериново …/РР-07-20-5