Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510090/11.05.2007 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510090/11.05.2007 г. продължено с Решение № ПО-01-39/17.02.2017 г., издадени от Директора на БД ЗБР…/РР-17-43-1