Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510538/29.11.2016 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510538/29.11.2016 г., издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-40-1