Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510051/27.03.2007 г. продължено с Решение № ПО-01-21/30.01.2017 г., издадени от Директора на БД ЗБР…РР-01-290-1