Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Рилана“ ЕАД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510514/30.07.2015 г

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Рилана“ ЕАД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510514/30.07.2015 г., издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-15-57-4