Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на ЕТ“Милена Ризова“, град Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Управителя на ЕТ“Милена Ризова“, град Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води  № 41590041/13.06.2008 г., продължено с Решение ПО-01-113/22.07.2014г., издадени от Директора на БД ЗБР…/РР-17-1-1