Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Завод за телефонна апаратура“АД, гр.Банско, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Завод за телефонна апаратура“АД, гр.Банско, за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 41530102/10.05.2016 г., издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-79-4