Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510095/11.05.2007.,продължено с Решение №ПО-01-51/13.03.2017г., издадени от Директора на БД ЗБР../РР-17-5-2