Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510052/27.03.2007

Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК“ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510052/27.03.2007.,продължено с Решение №ПО-01-58/20.03.2012г., издадени от Директора на БД ЗБР…/РР-17-3-1