Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-56/19.09.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-56(4)/13.12.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43140006/06.10.2015 г., продължено с Решение №ПО-01-7/17.01.2019 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-56/19.09.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-56(4)/13.12.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43140006/06.10.2015 г., продължено с Решение №ПО-01-7/17.01.2019 г., издадени от директора на БД ЗБР за експлоатация на съществуващ обект „Бензиностанция и търговски комплекс на „Шел България” и Ресторант „Макдоналдс Макдрайв“, с. Студена, общ. Перник, обл. Перник, ЕКАТТЕ 70038…/РР-16-56_СЪОБЩЕНИЕ_   /.. РР-16-56_ПИСМО