Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-46/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-46(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120066/26.09.2016 г.

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-46/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-46(8)/30.11.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120066/26.09.2016 г. за експлоатация на съществуващ обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория”, местност „Полето“, с. Бело поле, общ. Благоевград, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 03664…/РР-16-46_СЪОБЩЕНИЕ   ../РР-16-46_ПИСМО