Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-2/28.02.2023 г. от управителя на „Джали 90“ ЕООД, гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-2/28.02.2023 г. от управителя на „Джали 90“ ЕООД, гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-2-10-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-2-10-ПИСМО