Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-31/04.10.2022 г., коригирано със Заявление с вх. №РР-07-31-(4)/15.11.2023 г. от директора на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-31/04.10.2022 г., коригирано със Заявление с вх. №РР-07-31-(4)/15.11.2023 г. от директора на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./РР-07-31 -11-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-31-11-ПИСМО