Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-44/22.12.2023 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-44(9)/18.04.2024 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43110175/23.02.2018 г. за експлоатация на „Канализационна система на село Илинденци“, общ. Струмяни, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 32665

Публично обявяване на заявление с вх. №РР-16-44/22.12.2023 г., коригирано със заявление с вх. №РР-16-44(9)/18.04.2024 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43110175/23.02.2018 г. за експлоатация на „Канализационна система на село Илинденци“, общ. Струмяни, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 32665…../РР-16-44-10-СЪОБЩЕНИЕ…../РР-16-44-10-ПИСМО