Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-279/15.11.2018 г. от управителя на „ПОДЕМ-ГРИГОРОВ” ЕООД, гр. Сандански

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-279/15.11.2018 г. от управителя на „ПОДЕМ-ГРИГОРОВ” ЕООД, гр. Сандански за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Речичка за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект „Автомивка“, местност „Речичка река“, по КК и КР на гр. Сандански, общ. Сандански, ЕКАТТЕ 65334.РР-01-279-3