Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявления с вх. №РР-13-4/26.09.2019 г. и с вх.№РР-13-6/26.09.2019 г., коригирани със заявление с вх. №РР-13-4(5)/27.12.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти дерета, притоци на река Сатовчанска Бистрица

Публично обявяване на заявления с вх. №РР-13-4/26.09.2019 г. и с вх.№РР-13-6/26.09.2019 г., коригирани със заявление с вх. №РР-13-4(5)/27.12.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водни обекти дерета, притоци на река Сатовчанска Бистрица за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „Канализационна система на село Абланица”, община Хаджидимово, област Благоевград, ЕКАТТЕ 00014…/РР-13-4-9