Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане

Публично обявяване по заявление от г-н К. Ш. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект…РР-01-166-6