Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за Откриване на процедура за издаване на  разрешително за водовземане повърхностен воден обект  с цел изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностни води за захранване на водоем за борба с пожарите в м. „Ивищник“

Публично обявяване по заявление от Директора на „ЮЗДП“ ДП – Благоевград за Откриване на процедура за издаване на  разрешително за водовземане повърхностен воден обект  с цел изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностни води за захранване на водоем за борба с пожарите в м. „Ивищник“, землище на с. Горна Брезница, община Кресна…/РР-01-5-3