Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с  цел изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения – изграждане на подпорна стена на ул. „Георги Бенковски“ между о.т. 40-74 и 41-75, река Марево, с. Корница, община Гоце Делчев…/РР-05-14-5