Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект  за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект  за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения – възстановяване и изграждане на водосток и две подпорни стени в землището на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград…/РР-05-21-14