Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Териториално поделение ,,Държавно горско стопанство Сандански“ към Югозападно Държавно предприятие ДП Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от Териториално поделение ,,Държавно горско стопанство Сандански“ към Югозападно Държавно предприятие ДП Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект…/РР-02-4-16