Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510063/28.03.2007 г

Публично обявяване по заявление, подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане №41510063/28.03.2007 г., продължено с Решение № ПО-01-90/27.03.2012 г., издадени от Директора на БД ЗБР…/РР-17-110-5; РР-17-110-5_Съобщение