Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-16-35/21.09.2023 г., подадено от „Хидроенерготас“ ЕООД за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от повърхностни води № 41140052/07.07.2010 г., продължено с Решение №ПО-01-124/27.08.2013 г. и служебно изменено с Решение № ПО-01-141/22.12.2017 г

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-16-35/21.09.2023 г., подадено от „Хидроенерготас“ ЕООД за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от повърхностни води № 41140052/07.07.2010 г., продължено с Решение №ПО-01-124/27.08.2013 г. и служебно изменено с Решение № ПО-01-141/22.12.2017 г. издадени от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“…/РР-16-35-1-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-16-35-1-ПИСМО