Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-13/12.05.2023 г., коригирано със заявление с вх. № РР-05-13(4)/14.07.2023 г., подадени от г-н С. Владимиров, Кмет на Община Перник за откриване на процедура

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-13/12.05.2023 г., коригирано със заявление с вх. № РР-05-13(4)/14.07.2023 г., подадени от г-н С. Владимиров, Кмет на Община Перник за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Струма…/РР-05-13-8-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-05-13-8-ПИСМО