Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-3/15.02.2023 г. от г-н Д.  Дамянов, директор на ЮЗДП ДП Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-3/15.02.2023 г. от г-н Д.  Дамянов, директор на ЮЗДП ДП Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Бистрица…/РР-05-3-10-СЪОБЩЕНИР…/РР-05-3-10-ПИСМО