Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление с вх. №РР-17-89/03.11.2021 г., подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване по заявление с вх. №РР-17-89/03.11.2021 г., подадено от управителя на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41510549/30.03.2018 г., издадено от директора на БД ЗБР…/РР-17-89_4