Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Проект на ПУРН 2016-2021

Проект на ПУРН 2016-2021 г.
Обобщена справка за План за управление на риска от наводнения съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. – тук (публикувано на 19.12.2016г.)

Решение за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка (ЕО) № 3-1/2016г. за проект на План за управление на риска от наводнения а Западнобеломорски район за басейново управление 2016 – 2021г. – тук (публикувано на 19.12.2016г.)

Становище по екологична оценка (ЕО) № 3-1/2016г. за съгласуване на проект на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (2016-2021г.)- тук (публикувано на 15.12.2016г.)

Документация по екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 след проведени консултации:

  • Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРН в Западнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 след консултации тук.
  • Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка на проект на ПУРН в Западнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 след консултации тук.
  • Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРН в Западнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 след консултации тук.
  • Документация с резултати от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати органи и лица по екологична оценка на ПУРН тук приложения.
  • Актуализирана Програма от мерки на ПУРН на Западнобеломорски район за басейново управление 2016-2021г.в резултат от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати органи и лица тук.

Общественото обсъждане на Доклада за екологична оценка и приложенията към него, Доклада за оценка на степента на въздействие на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление на водите 2016-2021г.,  съгласно разпоредбите на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, се проведе на 10.11.2016г. от 11.00 часа в сградата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Материалите и резултатите от срещата, както и списък на присъстващите могат да бъдат свалени от линковете по-долу:

(публикувано на 11.11.2016г.)

СЪОБЩЕНИЕ:

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” информира обществеността и всички заинтересовани страни, че удължава срока за обществените консултации по проекта на План за управление на риска от наводнения (2016-2021 г.) до 10 ноември 2016 г., поради необходимостта от едновременно приключване на обществените консултации по проекта на ПУРН и неговата Екологична оценка (ЕО)/ Оценка за съвместимост (ОС), в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програма от 2006г. (публикувано на 17.10.2016г.)

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до: 

  • Доклад за Екологична оценка на проект на ПУРН на Западнобеломорски район (2016-2021) и приложенията към него тук;
  • Нетехническо резюме на Доклад за Екологична оценка на проект на ПУРН на Западнобеломорски район (2016-2021) тук;
  • Доклад за оценка на степента на въздействие на проект на ПУРН на Западнобеломорски район (2016-2021) и приложенията към него тук;

Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес:, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66,  по факс: 073 894 102 или по електронна поща: bdblg@wabd.bg.

Крайна дата за изразяване на становища: 08.11.2016г., включително.

След приключване на 30-дневния срок за консултации, ще бъде проведено обществено обсъждане на проекта на ПУРН, доклада за ЕО, Доклада за ОСВ и всички приложения към тях.

Общественото обсъждане ще се проведе на: 10.11.2016г. от 11.00 часа, в гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66, зала №2-втори етаж.  Пълният текст на съобщението за общественото обсъждане можете да намерите тук.  (Публикувано на 07.10.2016г.)

ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН, СХЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОС

На основание чл. 19а, т.1, т.2 и т.3 от  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО),  Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район (2016-2021).  ТУК

(публикувано на 29.07.2016г.)

Заданието за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район (ПУРН за ЗБР) е изготвено в изпълнение на изискванията на чл. 19а от Наредбата за ЕО.

Заданието е съобразено с изискванията, поставени в писмо на Министъра на околната среда и водите с изх.№ ЕО-34/12.11.2015 г., с което е указано извършването на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС).

Изготвената схема за провеждане на консултации и заданието за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за ЕО за проекта на ПУРН за ЗБР (2016-2021 г.) са внесени в МОСВ (с вх.№ ЕО-24 на 29.07.2016г.) за провеждане на консултации във връзка с разпоредбите на чл.19,ал.3 и чл.19а, т.1 от Наредбата за ЕО. Заедно с тази документация е внесено и уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС.

Становища, бележки и препоръки относно обхвата на Доклада за екологична оценка могат да бъдат депозирани в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на адрес: гр.Благоевград, бул. „Св.Димитър Солунски” №66 и/или на електронната поща на дирекцията, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

СЪОБЩЕНИЕ:

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район“ уведомява всички заинтересовани страни, че срокът за обществените консултации по проекта на План за управление на риска от наводнения (2016-2021г.) се удължава до 31 октомври 2016г.

Новият срок е обвързан с продължаването на провеждането на необходимата процедура по изготвяне на екологична оценка (ЕО)/ Оценка за съвместимост (ОС) на проекта на ПУРН (2016-2021г.), в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програма от 2006г.

(публикувано на 28.07.2016г.)

На основание чл. 146р, ал.1, т.3 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ обявява на обществеността, за консултации и писмени становища, Проект на План за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район, за срок от шест месеца, считано от 29 януари 2016г., на основание чл.146с от Закона за водите.

Планът за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район за басейново управление е изготвен за период от 6 години (2016-2021г.) на основание чл. 146к от Закона за водите. Същият съдържа  заключенията от предварителната оценка на риска от наводнения, картите на районите под заплаха  и районите с риск от наводнения, както и  Програма от мерки за всеки един от  утвърдените 14 райони със значителен потенциален риск от наводнения.

Проектът на  План е публикуван и на интернет страницата на МОСВ – www.moew.government.bg

Представените писмени становища по проекта на Плана ще бъдат неразделна част от неговата документация.

Приложение №1Обзорна карта на районите със значителен потенциален риск от наводнение на територията на Западнобеломорски район за басейново управление.

Приложение №2 – Определени райони със значителен потенциален риск от наводненя по чл.146г от ЗВ в Западнобеломорски район за управление на водите.

Приложение №3 – Национални приоритети и цели за управление на риска от наводнения.

Приложение №4Проект на програмата от мерки на Западнобеломорски Район.

Приложение №5 – Методология за определяне и остойностяване алтернативи/мерки, избор на мерки чрез анализ на ефективността на разходите и избор на сценарий чрез анализ на разходи-ползи.

 Приложение №6Предложение и избор на най-ефективна комбинация от мерки за управление на риска от наводнения в РЗПРН. Анализ разходи-ползи на ПоМ.

Приложение №7 – Списък на планове, програми и стратегии, имащи отношение към ПУРН.

Проектът на ПУРН 2016-2021 и приложенията към него, могат да бъдат изтеглени в “zip” формат от – тук.

РЕЗЮМЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА – 2016-2021 г.