Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

ПУРН 2016-2021г.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН (2016-2021г.), приет с Решение №1105/29.12.2016г. на Министерски съвет

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми инвеститори,

С последните изменения и допълнения на Закона за водите (ДВ бр. 12 от 03.02.2017 г.), считано от 03.02.2017г., разпоредбата на чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите гласи: 

„Директорът на басейнова дирекция изпълнява държавната политика на басейново ниво, като: издава становища за допустимост на инвестиционни предложения, които са предмет на процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по  чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за съответствието им с плана за управление на речния басейн и/или с плана за управление на риска от наводнения, със съдържание, определено в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13; становищата се публикуват на интернет страниците на басейновите дирекции.“ 

В тази връзка, Ви уведомяваме, че при подготовката на документация за инвестиционни предложения, свързани с водовземане и/или ползване на воден обект, и при последващото им съгласуване  с ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г.,  следва да спазвате действащата разпоредба на чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите. (публикувано на 16.02.2017г.)

Решение №1105/29.12.2016г. на Министерски съвет за приемане на План за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район (2016-2021) и националните програми за изпълнението му.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН(2016 – 2021), изготвен на основание чл.155, ал.1, т.2, буква”б” от Закона за водите