Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

ПУРН 2022-2027г.

Решение № 940/28.12.2023 г. на Министерски съвет за приемане на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 2022 – 2027 и национална програма за изпълнението му

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН (2022 – 2027), изготвен на основание чл. 155, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за водите

Приложение А Карта на Западнобеломорски район за басейново управление;
Приложение Б Карта на районите със значителен потенциален риск от наводнение;
Приложение В Анализ на заливните равнини;
Приложение ГНационален каталог от мерки;
Приложение ДМетодика за оценяване и приоритизация на мерките в ПУРН;
Приложение ЕИзбор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН;
Приложение ЖНационална програма от мерки;
Приложение З Таблица с базови стойности за мониторинг на целите;
Приложение ИПоМ и Рамковата директива за водите и други приложими директиви;
Приложение КОписание на мерките в ПоМ;
Приложение Л Общи мерки от становище за екологична оценка;
Приложение М Мерки за изпълнение от становище за екологична оценка
Приложение НМерки за наблюдение и контрол на въздействието върху ОС и човешкото здраве